Директор з групою студентів Нікопольське медичне училище
Директор з групою студентів Нікопольське медичне училище
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Кодекс честі викладача - це сукупність традиційних морально-етичних норм, які базуються на  національно-ціннісних ідеалах світогляду українського народу, його історичної та культурної спадщини.

 

Честь розуміється як стрижневий камінь людської мудрості. У реалізації освітніх завдань кожен викладач повинен дотримуватися загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку тощо.

 

Викладач є центральною постаттю всього освітнього і виховного процесу - Вчитель, Педагог, Вихователь. Основна місія викладача: навчатися самому та передавати свої знання іншим.

 

Чесне, відверте і послідовне слово викладача стає для студентів нормою поведінки, стимулює їх до самостійної пізнавальної діяльності.

 

Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу є індивідуальний підхід до виховання студентів як особистостей, стимулювання їх внутрішніх зусиль до саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення виховного середовища, широке залучення до здобутків духовної та моральної культури нації.

 

Викладач є творцем здорового морального клімату в колективі, принциповим противником будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур'я та безвідповідальності. Викладач є прикладом гуманістичної поведінки для студентів.

 

Викладач - це зразок високої культури, моралі, активний пропагандист культурних традицій України та борець за їх розвиток в навчальному закладі. Він дотримується нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не допускає посадових зловживань, правопорушень і хабарництва.

 

Викладач є прикладом професійного ставлення до виконання службових обов'язків, порядності та дотримання вимог трудової і навчальної дисципліни.

 

Викладач є професіоналом своєї справи, прихильником діалогових форм навчання, постійно працює над підвищенням теоретичних знань та педагогічної майстерності.

 

Територія оголошується вільною від політичних уподобань, симпатій та поглядів у будь-якій формі.

 

Правила Кодексу честі однакові для всіх викладачів, незалежно від посади і терміну роботи.

 

Особистісні якості викладача


Викладач - патріот України, свого навчального закладу.

 

Патріотизм - це прояв у створенні умов для засвоєння цінностей свого народу; оволодіння духовними скарбами української культури; створення умов для ознайомлення з культурою народів світу.

 

Індивідуальність визначає цінність суспільства, в якому він живе, власної незалежності і свободи, дотримання загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищих цінностей суспільства.

 

Наявність творчого потенціалу виявляється у соціальній сфері, і, передусім, у таких формах як праця, пізнання, спілкування.

 

Конкурентоспроможність - це специфічна особливість демократичного суспільства, яка припускає формування відповідного типу людини, здатної до динамічної горизонтальної та вертикальної соціальної та професійної мобільності, зміни діяльності, знаходження ефективних рішень у складних умовах конкуренції в усіх сферах життєдіяльності.

 

Здоровий спосіб життя - наявність у викладача власних навичок підтримувати цей спосіб та забезпечення формування у молодих людей потреби в здоровому способі життя, ствердження престижності здоров'я.

 

Об'єктивність,самостійність та цілеспрямованість - це вміння не лише приймати самостійні рішення, сміливо запроваджувати їх у життя, але й нести повну відповідальність перед суспільством і перед собою за їх наслідки.

 

Педагогічна майстерність - це не лише висока всебічна загальна та методична освіченість викладача, але й уміння досягти того, щоб кожне його слово дійшло до студента, було цілком ним сприйняте та засвоєне.

 

Педагогічна майстерність складається з кількох складових, а саме:
світогляду викладача, його переконань; викладач повинен бути носієм моралі, її виразником і захисником;
глибокого знання дисциплін які він викладає, знання науки, якій служить, знання усіх норм, правил, навичок, які повинні бути прищеплені студенту як майбутньому фахівцю;
доскональне володіння методикою навчання і виховання.

 

Викладач - це не просто джерело знань. Він повинен не лише трансформувати знання, надавати їм зрозумілого студентам вигляду, але й сприяти організації педагогічного середовища і навчально-виховного процесу, створювати умови, в яких студент прагнув би розвиватися та керувати своїми потенційними можливостями.

 

Викладач повинен володіти почуттям гумору, бути доброзичливим та комунікабельним.

 

Комунікабельність - уміння спілкуватися з людьми, гнучкість поведінки, емоційність.

 

Варіативність включає різні варіанти технології та сенс виховання, націленого на відтворення досвіду попередніх поколінь, їх ідеалів і

цінностей на формування варіативного способу мислення, прийняття ймовірних рішень у сфері професійної діяльності, готовність до адекватних дій в умовах невизначеності.

 

Толерантність є одним з найважливіших факторів виховання студентської молоді в умовах розвиненої демократії, яка припускає плюралізм думок, підходів, різних ідей задля вирішення одних і тих самих проблем.

 

Інтелігентність - це висока загальна культура, інтелект, який є єдиним практично невичерпним ресурсом, а також бездоганна моральність.

 

Чесність - це якісне виконання своїх обов'язків заради забезпечення національних інтересів України, що є суттєвою рисою викладача.